افزایش وزن و حجم

جلو بازوها مثل همبرگر هستند. همه مردم آنها را دوست دارند. از بچه بخواهید یکی از عضلاتش را نشان ده،و به شما بازوی خود را نشان خواهد داد. جلو بازوها نه تنها مترادف با فیگور گرفتن هستند؛ بلکه هم معنی با بدنسازی هم هستند.